شماره تماس : 09139000503

تغییرات در بخش بازدید ساز تا 48 ساعت اینده

تغییرات در بخش بازدید ساز تا 48 ساعت اینده

عرض سلام و احترام

قابل توجه کاربران استفاده کنندگان از سیستم بازدید ساز عرض کنم برای بهبود درامدکاربران ...عدم  ضرر

سایت...نحوه تبلیغات  و زمان بندی شدن تبلیغات قصد داریم تعییراتی و  قوانینی  در این 48 ساعت اعمال

کنیم سیستم بازدید ساز از بامداد یکشنبه و خدمات بهتر به کاربران فعال می شود 

 

مدیریت سایت ای ار پاپ